Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych jest Alleceny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Drzymały 10/1, 70-217 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000334335, NIP 8571895508, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.

 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Dane osobowe przekazywane są Partnerom w celu realizacji umowy.

 4. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Użytkownika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

 5. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

 6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło, adres, dane Przedsiębiorcy.

 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:

  - e-mail na adres: kontakt@alleceny.pl;  
  - listownie;
  - lub w jakiejkolwiek dogodnej formie w której informacje przekazane Administratorowi zostaną wyrażone w sposób jasny i wyraźny.
   

 8. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych
  i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie
  z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.


Regulamin